محمد انجم شعاع

Verified-Badge
مدارک و مدارج تحصیلی:

کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۵
کارشناس ارشد مهندسی عمران – خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندسین مشاور آذربام کارمانیا

فعالیت ها

مهندس محاسب و ناظر دفتر طراحی ۵۶۵
دوره فعالیت:سال ۱۳۹۱


· موسسه آموزشی محیط و محاط
دوره فعالیت: سال ۱۳۹۰ – تا کنون

سمت: مدیر بخش ساختمان، برگزاری دوره های مختلف: Etabs,Safe و آمادگی برای آزمون های نظام مهندسی ساختمان
مدرس دورس تخصصی: مکانیک خاک، سازه های نگهبان، آزمایشگاه مکانیک خاک


· مهندسین مشاور عمران ره سازه بوتیا
اجرای کل محدوده حصار راه آهن شهرستان زرند
اجرای سوله های: مزرعه اسب شهرستان زرند، برج اکرم فهرج، انبارهای ذخیره خرما در بم


· مدرس دانشگاه های: چمران، پیام نور کرمان در دروس مختلف عمومی و تخصصی
· دوره های گذرانده شده:
سال ۹۵: بهسازی خاک با همکاری در سازمان نظام مهندسی استان کرمان با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی
سال ۹۶: مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان در سازمان نظام مهندسی استان کرمان