مصطفی محمدی

Verified-Badge
مدارک و مدارج تحصیلی:

کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۵
کارشناس ارشد مهندسی عمران – خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۸
دکتری ژئوتکنیک – دانشگاه شیراز- شروع از سال ۱۳۹۲

فعالیت ها

· شرکت ایرانی-استرالیایی ایرسا بن ساز البرز
دوره همکاری: مرداد ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
سمت: کارشناس ژئوتکنیک و کارشناس مطالعات آزمایشگاهی ژئوتکنیک

 

· شرکت مهندسین مشاور ژرفا ایستا پی
دوره همکاری: مهر ۱۳۸۷تا تیر ۱۳۸۹
سمت: کارشناس ژئوتکنیک و مطالعات آزمایشگاهی

 

· شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار
دوره همکاری: زمستان ۱۳۸۶
سمت: کارشناس ژئوتکنیک


· مدرس دانشگاه های: چمران، موسسه غیرانتفاعی عرفان، آزاد اسلامی واحد زرند، پیام نور کرمان

دوره های آموزش دیده

مرداد ماه ۱۳۸۸ : اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان