بهسازی لرزه ای:

 ارائه امور مشاور بهسازی لرزه ای
اجرای طرح بهسازی های ژئوتکنیکی

 

مدیر فنی و نظارت بر اجرا:

ارائه خدمات مهندسی و مدیریت فنی
نظارت بر پروژه های عمرانی و ژئوتکنیکی

 

خدمات مهندسی (EPC)

خدمات تدارک ملزومات و تجهیزات پروژه
خدمات اجرایی پروژه های ژئوتکنیکی

 

 بهسازی لرزه ای:

 ارائه امور مشاور بهسازی لرزه ای
اجرای طرح بهسازی های ژئوتکنیکی

 

مدیر فنی و نظارت بر اجرا:

ارائه خدمات مهندسی و مدیریت فنی
نظارت بر پروژه های عمرانی و ژئوتکنیکی

 

خدمات مهندسی (EPC)

خدمات تدارک ملزومات و تجهیز پروژه
خدمات اجرایی پروژه های ژئوتکنیکی