با ما بیشتر آشنا شوید:

 شرکت آذربارم کارمانیا به طور تخصصی از سال ۱۳۹۱ در زمینه خدمات آزمایشگاهی و طراحی و زمین شناسی ژئوتکنیک و مطالعات خاک فعالیت خود را آغاز کرده است.
تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰ پروژه صنعتی و دولتی و خصوصی را در این زمینه خدمت رسانی کرده است.

 

 

خدمات ما چه

هستند؟

بیشتر

 

با ما بیشتر آشنا شوید:

 شرکت آدربارم کارمانیا به طور تخصصی از سال ۱۳۹۱ در زمینه حدمات آزمایشگاهی و طراحی و زمین شناسی ژئوتکنیک و مطالعات خاک فعالیت خود را آغاز کرد.
تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰ پروژه صنعتی و دولتی و خصوصی را در این زمینه خدمت رسانی کرده است.

 

 

خدمات ما

چه

هستند؟

 

خدمات ما چه هستند؟

بیشتر