درباره ما

             شرکت آذربارم کارمانیا به طور تخصصی از سال ۱۳۹۱ در زمینه خدمات آزمایشگاهی و طراحی و زمین شناسی ژئوتکنیک و مطالعات خاک فعالیت خود را آغاز کرد.

 

 شرکت آدربارم کارمانیا به طور تخصصی از سال
۱۳۹۱ در زمینه خدمات آزمایشگاهی و طراحی و
زمین شناسی ژئوتکنیک و مطالعات خاک فعالیت
خود را آغاز کرد.

 

آلبوم پروژ ها

شرکت مهندسین مشاور آذربام کارمانیا با بهره گیری از نیروهای جوان و مجرب با هدف انجام خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کند.

آلبوم پروژ ها

شرکت مهندسین مشاور آذربام کارمانیا با بهره گیری از نیروهای جوان و مجرب با هدف انجام خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کند.

بخشی از رزومه

1000+

۳۰۰+

۱۲۰+

۱۰+