گزارش پیشنهادیه شرکت مهندسین مشاور آذربام کارمانیا طرح و اجرای نوینِ بستر سازی، توسط ستون های سنگ در کرمان

منابع:

۱. ۲۰۲۰/https://www.geoengineer.org/software/plaxis-3d.

۲. آقاملائی، ایمان. لشکری پور،غلامرضا.غفوری، محمد. حافظی مدس، ناصر.بررسی خصوصیات مهندسی خاکهای شهر کرمان و عوامل مؤثر بر میزان رمبندگی آنها، زمین شناسی مهندسی – دانشگاه خوارزمی, دوره (۱۳), شماره (۱), سال (۲۰۱۹-۵) , صفحات (۱-۲۸).

۳. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=477178

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.