توانمندهای ما شامل؛

• مطالعات جامع مکانیک خاک با کاملترین تجهیزات آزمایشگاهی

• آزمایشات ژئوفیزیک و ژئورادار

• ارائه طرح های بهینه بسترسازی با استفاده از بروزترین نرم افزارهای ژئوتکنیکی همچون PLAXIS

• آزمون های کنترل کیفی و نظارت بر اجرای طرح های ژئوتکنیکی

• اجرای عملیات حفاری و اجرای ستون های سنگی با دستگاه های به روز و مکانیزه

افتخارات ما

مهندسین مشاور آذربام کارمانیا
مهندسین مشاور آذربام کارمانیا
مهندسین مشاور آذربام کارمانیا
مهندسین مشاور آذربام کارمانیا
مهندسین مشاور آذربام کارمانیا